माहिती केंद्र

क्रमांक विषय डाउनलोड
< 1 2 3 4 >
21 डोंगरीभागात राहत असलेल्याचे प्रमाणपत्र अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
22 अल्प भुधारक असलेल्याचे प्रमाणपत्र अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
23 रहिवासी प्रमाणपत्र अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
24 चारित्र पडताळणी प्रमाणपत्र अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
25 आम आदमी बिमा योजनाचे अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
26 वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाइल) अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
27 शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
28 राजपत्र जन्मतारीख बदलणे अर्ज करण्याकरीता उपयोगकर्ता पुस्तिका Download
29 वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र कसे भरावे यासाठी माहितीपुस्तिका Download
30 ३०% महिला आरक्षण उपयोगकर्ता पुस्तिका Download